Notizie

In Versi - Ave Maria

A V E   M A R I A

Na to' casa senza parrari
ti nni stavi sularina
tutta 'ntenta a rricamari
assittata na' cucina
mentri l'anima cantava
na dda paci chi rrignava
e la vuci ri l'Arcancilu
risuno' fuorti e putenti
pa fariti d'ogni populu
rriggina di li ggienti
e purtariti pi nuatri
u messaggiu ri li Patri.
"AVE O MARIA
CHINA RI GRAZZIA
U SIGNURI E' CU TIA' "
Lu to' cuori si turbo'
picchi ancuora nun sapevi
puoi l'Arcancilu parro'
e cu l'anima gia' currievi
"SUGNU A SERBA
RU SIGNURI OGNI
GGH'JORNU
TUTTI L'URI "
E lu Spiritu Ddivinu
mannatu ri lu Patri
concepi' lu Bbamminu
pa sarvizza ri nuatri
e chiamari tutti i ggenti
r'ogni cuntinenti.
Cu l'amuri ri 'na matri
purtasti 'nsenu lu Signuri
sutta u mantu ri lu Patri
ogni ggh'jornu a tutti l'uri
pa sarvizza di l'umanita'
pi amuri e pi pieta'.
Matri Santa Mmaculata
na lu munnu tantu amata
in silenziu tu suffristi
tuttu chiddu ca viristi
pa sarvizza di l'arma mia
jo' rricurru sempri a tia.

Franco Catalano

Seguici su

Seguici sui Social

Questo sito non è una testata giornalistica, viene aggiornato senza periodicità definita. Non può considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001 e delle legge L. 47/1948.
© 2019 Murialdo Sicilia. All Rights Reserved.Development by G.M. e C.A.B.

Search