Notizie

In Versi - Amuri, Onuri e... Ddignità

Ch'erinu bbelli i tempi passati

quannu l'amuri guvirnava suvranu
quannu caminannu srati srati
i ggenti si tinevinu pa manu
cu li facci sireni e rrisulenti
rricchi ri n'animu trasparenti.
Quannu l'amuri pi li propri cari
cuntava cchiu' ra propria vita
sempri pronti a ddari e faticari
pi teniri a famigghia sempri unita
e lu rrispettu rrignava suvranu
puru ca custava un munnu sanu.
Ch'erinu bbelli i tempi passati
quannu l'onuri era 'mpurtanti
ri tutti ggenti amati e rrispittati
e si campava filici e cuntenti
picchi' ogni parola rata
vineva sempri onurata.
Pi siggillari ogni pattu.
bbastava 'na scrinciuta ri manu
nun sibbeva nuddu cuntrattu
ma sulu lu rrispettu umanu
l'onuri faceva granni a pirsuna
a ddiffirenza di tanti farffalluna.
Ora l'umanu e' senza onuri
senza amuri e senza ddignita'
e campa siminannu duluri
pa natura e pi ggenti d'ogni eta'
campa sulamenti p'arricampari
putiri proprieta' e ddinari.
Nun rrispetta a parola rata
scanusci a chiddi ca lu criaru
e sbinni la pirsuna amata
jennu all'acqua cu panaru
e campa priricannu a so' virita'
senza amuri onuri e ddignita'.

Franco Catalano

Seguici su

Seguici sui Social

Questo sito non è una testata giornalistica, viene aggiornato senza periodicità definita. Non può considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001 e delle legge L. 47/1948.
© 2019 Murialdo Sicilia. All Rights Reserved.Development by G.M. e C.A.B.

Search