San Giuseppe

In Versi Siciliani - San Giuseppe (3)

San Giuseppe (3) - 19 marzo 2021

S. Giuseppi tuttu amuri
quannu scura a me jurnata
accumpagnimi cu to amuri
a la casa tantu amata
unni viviri filici e cuntenti
'n cumpagnia di li parenti
di l'amici nun ti scurdari
ne di tutti l'autri ggenti
pi stari 'nzemi e adurari
cu tutti l'ancili l'Onniputenti
cu li Santi e cu Maria
tutti quanti 'n cumpagnia.
Ra bbuona morti protetturi
'nzigna a tutti quanti i ggenti
di prijari e ludari u Rredenturi
cu l'animi filici e nnuccenti
e cunnucini na' ggiusta srata
p'arrivari a la Patria bbiata
a tutti runa aiutu e cunfortu
tu ca amuri nn'hai tantu
e si l'animu jeni tortu
preija pi iddu lu Patri Santu
accumpagnilu o so cuspettu
pi d'amuri ca tieni 'mpettu.

Franco Catalano

Foto: San Giuseppe, Chiesa Sacra Famiglia dei Padri Giuseppini, Napoli

Seguici su

Seguici sui Social

Questo sito non è una testata giornalistica, viene aggiornato senza periodicità definita. Non può considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001 e delle legge L. 47/1948.
© 2019 Murialdo Sicilia. All Rights Reserved.Development by G.M. e C.A.B.

Search